Personalizirani uređaj za praćenje ugljičnog otiska

Imajući jasan uvid u učinak koji vaš svakodnevni trag ima na planetu, možete napraviti male prilagodbe koje rezultiraju stvarnom promjenom. Kalkulator ugljika omogućuje vam pregled procijenjenog ugljičnog otiska svih vaših kupnji. Vaš se trag prati iz mjeseca u mjesec u različitim kategorijama potrošnje kako biste mogli bolje razumjeti gdje imate najveći utjecaj.

Više od dvije petine ispitanih Evropljana (48%) smatra da je smanjenje njihovog ugljeničnog otiska sada važnije nego prije pandemije. Zapravo, više od polovine Evropljana (52%) postalo je svjesnije toga da njihovi postupci mogu uticati na okolinu, a generacija Z i milenijalci (58%) prednjače u tome. Ovo signalizira rastući trend ka ekološki osviještenoj potrošnji među ljudima koji svoju kupovinu i korišćenje programa nagrađivanja pretvaraju u akcijeu korist planete.

Želja ka svijesnijoj potrošnji porasla je tokom posljednje decenije. Međutim, promjene u stavovima iakcijamanaglo su se povećale kao direktna posljedica COVID-19 pandemije. Kako potrošači postaju svijesniji vlastitih postupaka, gotovo tri petineispitanika (58%)vjeruje da bi se kompanije trebale ponašati na održiviji i ekološki prihvatljiviji način, a generacija Z je predvodnik ovog trenda razmišljanja (62%). Takođe, kao tri glavna problema na koja Evropljani žele da se kompanije i brendovi usredsrijede pored suočavanja s pandemijom, su smanjenje otpada (39%), rješavanje problema zagađenja plastičnim proizvodima i ambalažom (38%), ismanjenje zagađenja vazduha i vode (35%).

Kalkulator ugljeničnog otiska omogućava potrošačima da dobiju presjek emisije ugljenika koju stvaranjihova kupovinau različitim kategorijama. Proračuni se zasnivaju na nezavisno provjerenom Åland indeksu i mogu se dalje poboljšati relativnim i lako razumljivim ekvivalentima (poput broja stabala potrebnog za apsorpciju iste količine CO2), kao i savjetima o tome kako živjeti na održiviji način